ДЕЙНОСТ

Адвокатска кантора “Янков, Коларов & партньори” извършва:
· абонаментно правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел, училища и др.;
· процесуална защита, представителство и правна помощ при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела;
· юридически консултации във всички области на правото;
· подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания;
· изготвяне на граждански и търговски договори;
· учредяване, вливане, сливане, разделяне, отделяне и прекратяване на търговски дружества, сдружения, фондации, кооперации, граждански дружества и регистрация в съд, Булстат, НОИ и пред данъчни власти;
· предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
· изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози;
· изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;
· съдействие при придобиване на българско гражданство;
· правно съдействие пред държавни и общински органи;
· правно съдействие пред органите на досъдебното наказателно производство;

Адвокатска кантора “Янков, Коларов & партньори” предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области:
· Търговско право,
· Гражданско право и процес,
· Административно право и процес,
· Наказателно право и процес,
· Чуждестранни инвестиции,
· Облигационно право,
· Трудово и осигурително право,
· Данъчно право и процес,
· Вещно право,
· Семейно и наследствено право,
· Сделки с недвижими имоти,
· Право на интелектуалната собственост.


 

 

webdesigner © 2005 Янков, Коларов & партньори. Всички права запазени.